London, Paris, Rome, Florence, Pompeii, Sorrento and Capri 2000

Photos:

Capri

Rome

Florence

Pisa

Paris

London